Giáo Dục

Bài tập ở nhà môn Toán lớp 3 phòng chống dịch bệnh

Giống những môn học khác, dts-l VN chia sẻ tài liệu một số Bài tập ở nhà môn Toán lớp 3 phòng chống dịch bệnh để phòng chống dịch Covid-19 nguy hiểm hiện nay nhằm giúp các em có thể hệ thống được kiến thức cơ bản cần nắm được để sau khi kỳ nghỉ kết thúc sẽ có được vốn kiến thức tốt nhất bước vào các bài thi trên lớp.

Trong tài liệuBài tập ở nhà môn Toán lớp 3 phòng chống dịch bệnh, các em sẽ được ôn tập và hệ thống kiến thức bằng các bài tập cụ thể. Các em có thể tham khảo thêm nhiều bài toán ở sách nâng cao cũng như sách bài tập. Đánh dấu những phần chưa hiểu để sau này lên lớp hỏi lại thầy cô nha.

Bạn đang xem: Bài tập ở nhà môn Toán lớp 3 phòng chống dịch bệnh

Bài tập ở nhà môn Toán lớp 3 phòng chống dịch bệnh – Đề Số 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 1847 + 2012

b. 171 – 129

c. 202 x 3

d. 363 : 3

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 567 – 220 : 2

b. 234 + 114 x 5

c. 385 – 295 + 58

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Bình cao 145cm. Bình cao hơn Huy 3cm. Hỏi tổng chiều cao của 2 bạn là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Một cửa hàng gạo có 7 bao gạo, mỗi bao nặng 56kg. Cửa hàng đã bán hết 166kg. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết tất cả các số có 3 chữ số mà tổng các chữ số là 4.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp Án:

Bài 1: a,3859 b,42 c,606 d,121

Bài 2: a,457 b,804 c,148

Bài 3: Tổng chiều cao 2 bạn là 293 cm

Bài 4: Cửa hàng còn 226 kg gạo

Bài 5: Các chữ số đó là: 103;112;121;130;202;211;220;301;310;400.

Bài tập ở nhà môn Toán lớp 3 phòng chống dịch bệnh – Đề Số 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 2355 + 446

b. 847 – 375

c. 433 x 2

d. 360 : 5

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Tìm x:

a. X x 10 = 849 – 29

b. X : 9 = 385 – 169

c. X – 353 = 956 + 385

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Nhà Hoa bẻ được 589 bắp ngô; nhà Hoa bẻ được nhiều hơn nhà Huệ là 78 bắp ngô. Hỏi nhà Huệ bẻ được bao nhiêu bắp ngô?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Trong làn có 55 quả cam, số quýt gấp 4 lần số cam. Hỏi số quýt nhiều hơn số cam bao nhiêu quả?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án:

Bài 1: a,2801 b,472 c,866 d,72

Bài 2: a,x= 82 b,x= 1944 c,x= 1694

Bài 3: Nhà Huệ bẻ được 667 bắp ngô

Bài 4: Số quýt nhiều hơn số cam 165 quả

Bài tập ở nhà môn Toán lớp 3 phòng chống dịch bệnh – Đề Số 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 573 + 385

b. 346 – 255

c. 273 x 2

d. 322 : 7

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

a. 146 x 4 – 58

b. 434 + 87 x 9

c. 468 – 512 : 8

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Cô Hồng có 175 quả trứng gà. Cô đã bán đi 1/7 số trứng đó. Hỏi cô còn bao nhiêu quả trứng gà?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Tủ sách thư viện của lớp 3A1 có 6 giá. Mỗi giá có 55 quyển. Các bạn đã mượn 30 quyển. Hỏi trên tủ sách còn bao nhiêu quyển?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5:

a. Viết số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 19.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

b. Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 4.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

c. Tìm tổng của 2 số trên.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án:

Bài 1: a,985 b,91 c,546 d,46

Bài 2: a,526 b,1217 c,404

Bài 3: Cô còn 150 quả trứng gà

Bài 4: Trên tủ sách còn 300 quyển

Bài 5: a,991 b,112 c,1103

Bài tập ở nhà môn Toán lớp 3 phòng chống dịch bệnh – Đề Số 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 245 + 2564

b. 978 – 589

c. 241 x 2

d. 375 : 5

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Điền dấu ; = vào chỗ trống:

2kg….1913g; 40dm….90cm; 1/2 giờ….30 phút; 12cm…..10km

Bài 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 150m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi sân vận động.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 144cm. Chiều rộng miếng bìa là 30 cm. Tính chiều dài miếng bìa đó.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5:

a. Một số khi nhân với 5 rồi cộng với 56 thì được 486. Tìm số đó.

b. Tìm một số khi chia cho 9 rồi cộng với 213 thì được 256.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án

Bài 1: a,2809 b,389 c,482 d,75

Bài 2: 2kg > 1913g; 40dm>90cm; 1/2 giờ = 30 phút; 12cm

Bài 3: Chu vi sân vận động là 400cm

Bài 4: Chiều dài miếng bìa 42 cm

Bài 5: a,86 b,387

Bài tập ở nhà môn Toán lớp 3 phòng chống dịch bệnh – Đề Số 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 3785 + 326

b. 968 – 364

c. 146 x 8

d. 468 : 3

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 356 – 164 + 6653 ;

b. 634 – 25 x 6 ;

c. 5784 – ( 676 – 255)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a. 4km =……m;

b. 1m 35cm = …..cm;

c. 3 giờ 45 phút = …. phút

Bài 4: Bình có một sợi dây thép dài 32cm uốn thành một hình vuông. Hỏi cạnh hình vuông dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5: Tuổi con hiện nay là 4 tuổi và bằng 1/6 tuổi mẹ. Hỏi 5 năm nữa mẹ bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án:

Bài 1: a,4111 b,604 c,1168 d,156

Bài 2: a,6845 b,484 c,5363

Bài 3: a,4000m b,135cm c,225 phút

Bài 4: Mỗi cạnh 8 cm

Bài 5: 29 tuổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button