Giáo Dục

Em hãy kể tóm tắt truyện Sự tích Hồ Gươm

Tóm tắt truyện là một trong những kĩ năng quan trọng giúp đọc hiểu tác phẩm. Dưới đây là các bài tóm tắt Sự tích hồ Gươm. Mời các bạn tham khảo.

Câu trả lời:

Bài mẫu 1: Em hãy kể tóm tắt truyện Sự tích Hồ Gươm

Lê Lợi đã dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn nhưng thế yếu, lực lượng mỏng hơn nhiều so với kẻ thù nên bại trận. Phải rút quân về. Đức Long Quân thấy thế, quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để giết giặc.

Bài làm

Giặc Minh đô hộ nước ta. Chúng gieo rắc cái chết và làm nhiều điều bạo ngược, trái với luân thường đạo lí. Lê Lợi đã dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn nhưng thế yếu, lực lượng mỏng hơn nhiều so với kẻ thù nên bại trận. Phải rút quân về. Đức Long Quân thấy thế, quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để giết giặc.

Một ngư dân tên là Lê Thận đi quăng lưới, cả ba lần đều kéo lên được một thanh sắt. Anh ta nhìn kĩ thì nhận ra đó là một lưỡi gươm liền thu lưới, trở về nhà. Lê Thận cất giữ lưỡi gươm trong nhà mình cẩn thận. Sau đó không bao lâu, Lê Lợi thua trận, bị giặc đuổi giết bèn chạy trốn vào rừng. Ở đó ông bắt được một chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa đem tra vào lưỡi gươm ở nhà Lê Thận thì vừa như in. Lê Lợi liền biết đó là gươm thần. Từ khi có gươm thần, nghĩa quân đánh đâu thắng đấy. Cuối cùng cũng đánh tan được quân xâm lược, quét sạch kẻ thù ra khỏi bờ cõi đất nước. Lê Lợi lên ngôi vua, lấy hiệu là Lê Thái Tổ.

Bạn đang xem: Em hãy kể tóm tắt truyện Sự tích Hồ Gươm

Một năm sau khi đánh thắng giặc, Lê Lợi đi thuyền chơi trên hồ Tả Vọng. Đức Long Quân liền sai Rùa Vàng ngoi lên lấy lại thanh gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

Bài mẫu 2: Hãy kể tóm tắt truyện Sự tích Hồ Gươm

Thuyền rồng tiên ra giữa hồ, thấy con rùa lớn xuât hiện, vua ban lệnh cho thuyền chậm lại. Rùa vàng tiến về phía vua và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”. Nghe Rùa vàng nói vua hiểu ý, rút gươm trả cho rùa vàng. Rùa vàng lập tức há miệng đớp lấy thanh gươm và lận xuống nước.

Bài làm

Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược.

Nghĩa quân Lam Son nhiều lần chống giặc nhưng đều bị thua. Thấy vậy Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn Gươm thần để đánh giặc.

Lê Thận làm nghề đánh cá ở Thanh Hoá. Một đêm, Thận thả lưới trên bến vắng, ba lần kéo lưới lên đều thấy một thanh sắt, nhận ra đó là lưỡi gươm liền đem về cất ở xó nhà. Sau đó Lê Thận đã hăng hái gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng tuỳ tùng đến nhà Thận, hôm đó thanh gươm tự nhiên sáng rực lên. Lê Lợi cầm lên xem thấy có hai chữ “Thuận Thiên”.

Một lần đi qua khu rừng, thấy chuôi gươm nạm ngọc trên ngọn cây đa, Lê Lợi giắt vào lưng đem về. Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại mọi người đã kể lại chuyện bắt được chuôi gươm. Lê Thận đem gươm ra tra vào chuôi thì vừa như in. Lê Thận nâng gươm trao cho Lê Lợi và nói rằng đây là Trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Lê Lợi với gươm báu trong tay, cùng nghĩa quân nhuệ khí ngày một lớn mạnh. Trên các trận địa, quân Minh kinh hồn bạt vía. Uy danh của nghĩa quân vang khắp nơi. Chiến lợi phẩm thu về ngày càng nhiều. Đời sông của nghĩa quân khá hơn. Thê chủ động tấn công ngày một cao, chảng mấy chôc đất nước ta quân thù sạch bóng. Một năm sau khi đuổi giặc Minh, vua Lê Lợi cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Nhân đó Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Thuyền rồng tiên ra giữa hồ, thấy con rùa lớn xuât hiện, vua ban lệnh cho thuyền chậm lại. Rùa vàng tiến về phía vua và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”. Nghe Rùa vàng nói vua hiểu ý, rút gươm trả cho rùa vàng. Rùa vàng lập tức há miệng đớp lấy thanh gươm và lận xuống nước.

Gươm và rùa đã chìm xuống nước, người ta thấy vật gì sáng loáng dưới mặt hồ xanh.

Từ đó hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là hồ Gươm hay là hồ Hoàn Kiếm.

Bài mẫu 3: Kể tóm tắt truyện Sự tích Hồ Gươm

Lê Thận đã kéo được lưỡi gươm sau ba lần thả lưới. Sauk hi tham gia nghĩa quân, Lê Lợi đến nhà Thận và thấy thanh gươm tự dung sáng rực với hai chữ “Thuận thiên”.

Bài làm

Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần để đuổi quân Minh.Lê Thận đã kéo được lưỡi gươm sau ba lần thả lưới. Sauk hi tham gia nghĩa quân, Lê Lợi đến nhà Thận và thấy thanh gươm tự dung sáng rực với hai chữ “Thuận thiên”.Lê Lợi bị giặc đuổi, thấy chuôi gươm thần phát sáng trên cây đa, ông lấy về tra vào lưỡi thì vừa khít.Từ đó nhờ gươm thần mà quân ta chiến thắng kẻ thù giòn giã, giải phóng được đất nước.Sau khi đuổi được giặc Minh, vua Lê Lợi đi dạo hồ Tả Vọng gặp Rùa Vàng hiện lê đòi lại gươm. Lê Lợi trả gươm, Rùa Vàng lặn xuống nước.Từ đó hồ được đổi tên là Hồ Gươm (hoặc hồ Hoàn Kiếm).

Bài mẫu 4: Bài mẫu kể tóm tắt truyện Sự tích Hồ Gươm

Lê Lợi với gươm báu trong tay, cùng nghĩa quân nhuệ khí ngày càng lớn mạnh. Trên các trận địa, quân Minh kinh hồn bạt vía. Uy danh của nghĩa quân vang khắp nơi. Chiến lợi phẩm thu về ngày càng nhiều, Đời sống của nghĩa quân khá hơn, Thế chủ động tấn công ngày một cao, chẳng mấy chốc đất nước ta quân thù sạch bóng.

Bài làm

Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược.Nghĩa quân Lam Sơn nhiều lần chống giặc nhưng đều bị thua. Thấy vậy Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn Gươm thần đề đánh giặc.Lê Thận làm nghề đánh cá ở Thanh Hóa. Một đêm, Thận thả lưới trên bến vắng, ba lần kéo lưới lên đều thấy một thanh sắt nhận ra đó là lưỡi gươm liền đem nó về cất xó ở nhà. Sau đó Lê Thận đã hăng hái gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng tùy tùng đến nhà Thận, hôm đó thanh gươm tự nhiên sáng rực lên. Lê Lợi cầm lên thấy có hai chữ “Thuận Thiên”.Một lần đi qua khu rừng, thấy chuôi gươm nạm ngọc trên ngọn cây đa, Lê Lợi giắt vào lưng đem về. Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại mọi người đã kể lại chuyện bắt được chuôi gươm, Lê Thận đem gươm ra tra vào chuôi thì vừa như in. Lê Thận nâng gươm trao cho Lê Lợi vào nói rằng đây là trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Lê Lợi với gươm báu trong tay, cùng nghĩa quân nhuệ khí ngày càng lớn mạnh. Trên các trận địa, quân Minh kinh hồn bạt vía. Uy danh của nghĩa quân vang khắp nơi. Chiến lợi phẩm thu về ngày càng nhiều, Đời sống của nghĩa quân khá hơn, Thế chủ động tấn công ngày một cao, chẳng mấy chốc đất nước ta quân thù sạch bóng. Một năm sau khi đuổi giặc Minh, vua Lê Lợi cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Nhân đó Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Thuyền rồng tiến ra giữa hồ, thấy con rùa lớn xuất hiện, vua ban lệnh cho thuyền chậm lại. Rùa vàng tiến về phía vua và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”. Nghe rùa vàng nói vua hiểu ý, rút gươm trả cho rùa vàng. Rùa vàng lập tức há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước.Gươm và rùa đã chìm xuống nước, người ta thấy vật gì sáng loáng dưới mặt hồ xanh. Từ đó hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.

Bài mẫu 5: Bài văn mẫu kể tóm tắt truyện Sự tích Hồ Gươm

Một năm sau khi đuổi giặc Minh, vua Lê Lợi cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ tả Vọng. Nhân dó Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Lê Lợi thấy Rùa Vàng liền rút thanh gươm bên hông trả lại. Rùa vàng lập tức há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước.

Bài làm

Nghĩa quân Lam Sơn nhiều lần chống giặc nhưng đều bị thua. Thay vậy Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn Gươm thần để đánh giặc.

Lô Thận làm nghề đánh cá ở Thanh Hoá. Một đêm, Thận thả lưới trên bến vắng, ba lần kéo lưới lên điều thấy một thanh sắt, nhận ra đó là lưỡi gươm liền đem về cất ở xó nhà. Lê Lợi đã lấy được một chiếc chuôi gươm nạm ngọc giắt vào lưng đem về. Ba ngày sau, Lê Lợi đem kể lại mọi người đã kể lại chuyện bắt được chuôi gươm. Lê Lội liền tra gươm ra tra vào chuôi thì vừa như in. Lê Thận nâng gươm trao cho Lê Lợi và nói rằng đây là Trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Lê Lợi với gươm báu trong tay, cùng nghía quân nhuệ khí ngày một lớn mạnh. Chẳng mấy chốc đất nước ta quân thù sạch bóng. Một năm sau khi đuổi giặc Minh, vua Lê Lợi cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ tả Vọng. Nhân dó Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Lê Lợi thấy Rùa Vàng liền rút thanh gươm bên hông trả lại. Rùa vàng lập tức há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước.

Gươm và rùa đã chìm xuống nước, người ta thấy vật gì sáng loáng dưới mặt hồ xanh.

Từ đó hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là hồ Gươm hay là hồ Hoàn Kiếm.

Bài mẫu 6: Kể tóm tắt Hồ Hoàn Kiếm

Lê Lợi lên ngôi. Một năm sau khi đánh đuổi giặc Minh, vua cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Long Quân bèn sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm thần. Thuyền rồng tiến ra giữa hồ thì thấy một con rùa lớn xuất hiện, vua ban lệnh cho thuyền bơi chậm lại. Rùa Vàng tiến về phía vua và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”

Bài làm tham khảo

Vào thời Giặc Minh đô hộ nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn nhưng ban đầu thế yếu, lực mỏng nên nghĩa quân nhiều lần thất bại. Đức Long Quân thấy vậy quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để giết giặc. 

Một người đánh cá tên Lê Thận ở Thanh Hóa ba lần thả lưới trên bến vắng trong một đêm đều thấy một thanh sắt. Nhìn kĩ mới nhận ra đó là lưỡi gươm liên đem nó về cất xó ở nhà. Sau đó, Lê Thận gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng tùy tùng đến nhà Thận, thanh gươm tự nhiên sáng rực lên. Lê Lợi thấy vậy bèn cầm lên thì nhìn được có hai chữ “Thuận Thiên”.

Một lần, bị giặc đuổi Lê Lợi chạy qua khu rừng, tình cờ thấy chuôi gươm nạm ngọc trên ngọn cây đa, giắt vào lưng đem về. 

Ba ngày sau, Lê Lợi kể lại chuyện bắt được chuôi gươm, đem lưỡi gươm ở nhà Lê thận ra tra vào chuôi thì vừa như in. Lê Thận nâng gươm trao cho Lê Lợi, nói rằng đây là trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. 

Lê Lợi mang gươm thần trong tay, cùng nghĩa quân nhuệ khí ngày càng lớn mạnh. Trên các trận địa, nghĩa quân đánh đâu thắng đó, quân Minh kinh hồn bạt vía. Uy danh của nghĩa quân vang khắp nơi. Đời sống của nghĩa quân dần khá hơn. Nghĩa quân chủ động tấn công, không lâu sau đất nước đã sạch bóng quân thù. 

Lê Lợi lên ngôi. Một năm sau khi đánh đuổi giặc Minh, vua cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Long Quân bèn sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm thần. Thuyền rồng tiến ra giữa hồ thì thấy một con rùa lớn xuất hiện, vua ban lệnh cho thuyền bơi chậm lại. Rùa Vàng tiến về phía vua và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”. Nghe vậy vua hiểu ý, rút gươm thần bên người trả cho Rùa Vàng. Rùa Vàng lập tức há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn sâu xuống nước.

Sau khi gươm và rùa đã chìm xuống nước, người ta vẫn thấy vật gì sáng loáng dưới mặt hồ xanh. Vua hạ lệnh đổi tên hồ, hồ Tả Vọng từ đó mang tên Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm, ngụ ý gắn với sự tích hoàn gươm báu khi xưa…

Bài mẫu 7: Kể sự tích Gồ Gươm tóm tắt

Và từ đó, hồ bắt đầu được mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn-Kiếm.

Bài làm tham khảo

Chuyện kể rằng, thời ấy, giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, thi hành nhiều điều bạo ngược làm cho thiên hạ căm giận đến tận xương tủy. Bấy giờ, ở vùng Lam-sơn nghĩa quân đã nổi dậy chống lại chúng, nhưng buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần bị giặc đánh cho tan tác, Thấy vậy, đức Long quân quyết định cho họ mượn thanh gươm thần để họ giết giặc.

Hồi ấy ở vùng Thanh-hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ. Thận thả lưới ở một bến vắng như thường. Tự nhiên trong một lần kéo lưới, chàng thấy nằng nặng, trong bụng mừng thầm chắc là có cá to. Nhưng khi thò tay bắt cá. Thận mới biết đó là một thanh sắt. Chàng vứt luôn xuống nước rồi lại thả câu ở một chỗ khác. Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay. Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình. Chàng lại nhặt lên và ném xuống sông. Lần thứ ba vẫn là thanh sắt ấy mắc vào lưới. Lấy làm quái lạ, Thận ghé mồi lửa lại nhìn xem. Bỗng chàng reo lên một mình:

– Ha ha! Một lưỡi gươm!

Thận về sau gia nhập quân đoàn khởi nghĩa Lam-sơn. Chàng đã mấy lần vào sinh ra tử ở nơi trận mạc để diệt lũ cướp nước. Một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tòng đến nhà Thận. Trong gian nhà tối om, thanh sắt hôm đó chợt sáng quắc lên ở một xó nhà. Lấy làm lạ, Lê Lợi đến gần cầm lấy xem và nhận ra chữ “Thuận Thiên” khắc sâu vào lưỡi. Song tất cả mọi người đều không biết đó là báu vật. Một hôm bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng chạy tháo thân mỗi người một ngả. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy ánh sáng trên ngọn cây đa. Ông trèo lên mới biết đó là cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ tới lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lơi rút lấy chuôi gươm giắt vào lưng. Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại tất cả các bạn, trong đó có Lê Thận. Khi lắp lưỡi vào với chuôi thì kỳ lạ thay, vừa vặn khớp nhau. Lê Lợi bèn kể lại câu chuyện. Mọi người nghe xong đều hồ hởi vui mừng. Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu nói với chủ tướng:

– Đây là thần có ý phó thác cho “minh công” làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương da của mình theo “minh công” và thanh gươm thần này để báo đền xã tắc!

Từ đó khí thế của nghĩa quân ngày một tăng. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm thần tung hoàng trên mọi trận địa và làm cho quân Minh bạt vía. Chẳng mấy chốc tiếng tăm của quân Lam-sơn lan khắp nơi. Họ không phải trốn tránh trong rừng nữa mà xông xáo đi tìm giặc. Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa, đã có những kho lương thực của giặc mới cướp được tiếp tế cho họ. Gươm thần đã mở đường cho họ đánh tràn ra mãi cho đến lúc không còn bóng một tên giặc nào trên đất nước.

Sau khi đuổi giặc Minh về được một năm, ngày hôm ấy Lê Lợi – bấy giờ đã là một vị thiên tử – cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả-vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Long quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền chèo ra giữa hồ thì tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi làn nước xanh. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Vua đứng trên và nhận thấy lưỡi gươm đeo bên mình cũng đang cử động. Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi lên trên mặt nước và nói:

– Bệ hạ hoàn gươm cho Long quân!

Nghe nói thế nhà vua bỗng hiểu ra bèn thò tay rút gươm ra khỏi bao. Chỉ một lát thanh gươm thần rời khỏi tay vua bay đến phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy ngang lưỡi. Cho đến khi gươm và rùa lặn xuống, người ta vẫn thấy có vệt sáng le lói dười mặt nước hồ xanh.

Khi những chiếc thuyền của bá quan tiến lên kịp thuyền rồng thì vua liền báo ngay cho họ biết:

– Đức Long quân cho chúng ta mượn thanh gươm thần để trừ giặc Minh. Nay đất nước đã thanh bình, Người sai rùa lấy lại.

Và từ đó, hồ bắt đầu được mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn-Kiếm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button