Giáo Dục

Giải GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa – trang 81 GDCD lớp 11. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được tóm tắt ngắn gọn, dễ học. Tất cả hệ thống bài tập đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Trả lời:

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa:

Thứ nhất, mang bản chất giai cấp công nhân

Bạn đang xem: Giải GDCD 11 bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

 • Giai cấp công nhân là giai cấp của công đảo quần chúng nhân dân lao động.
 • Giai cấp đi đầu trong việc đấu tranh, xây dựng một xã hộ mới xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
 • Chỉ có mang bản chất giai cấp công nhân thì chính quyền mới thực sự thuộc về nhân dân.

Thứ hai, có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

 • Công hữu tức là mọi của cải trong xã hội đều nhằm phục vụ lợi ích nhu cầu của quần chúng nhân dân.
 • Công hữu về tư liệu sản xuất là điều kiện quan trọng để nhân dân làm chủ các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

Thứ ba, lấy hệ tư tưởng Mác – Lê Nin làm nền tảng tinh thần của xã hội.

 • Đây là hệ tư tưởng khoa học, đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội.
 • Việt Nam đang lực chọn hệ tư tưởng này là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn về nó đã được chứng minh bằng lịch sử và cả trong thời đại xây dựng đất nước hôm nay.

Thứ tư, là nền dân chủ của nhân dân lao động

 • Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhân dân chỉ thực sự làm chủ khi họ được bảo đảm về mọi quyền lợi. Đây là các điều mà ở các xã hội khác không có được.

Cuối tùng, dân chủ gắn với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

 • Đây là nhằm bảo vệ quyền dân chủ cho mọi công dân. Cần trừng trị, ngăn chặn những hành vi đi ngược với lợi ích quần chúng lao động. Từ đó giúp mỗi cá nhân từ hoàn thiện chính bản thân mình.

Câu 2: Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực:….

Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Trả lời:

Những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế

 • Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần
 • Quyền tự do kinh doanh buôn bán
 • Quyền sử dụng những tư liệu sản xuất chung của xã hội.

Dân chủ trong lĩnh vực chính trị

Quyền ứng cử, bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước

 • Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
 • Quyền kiến nghị, biểu quyết với cơ quan nhà nước
 • Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

 • Quyền tham gia vào đời sống văn hóa
 • Quyền hưởng lợi ích từ sáng tạo văn hóa
 • Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.

Dân chủ trong lĩnh vực xã hội

 • Quyền lao động, bình đẳng nam nữ
 • Quyền được hưởng an toàn, bảo hiểm XH
 • Quyền được bảo vệ về vật chất bà tinh thần khi không còn khả năng lao động.
 • Quyền bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ cống hiến trong xã hội.

Câu 3: Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật….

Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao?

Trả lời:

Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật không có sự mâu thuẫn với nhau.

Bởi vì: Dân chủ, tự do, pháp luật đều là những nhận tố để tạo nên sự an toàn, ổn định và phát triển cho một xã hội.

Dân chủ là nhân dân có quyền tự do sinh hoạt, buôn bán học tập theo sở thích và khả năng của mình…

Dân chủ là dân có quyền, tuy nhiên không phải dân muốn làm gì cũng được. Những việc làm và hành động của nhân dân phải đúng với pháp luật quy định, không trái với pháp luật.

Tất cả quyền dân chủ được ghi rõ trong hiến pháp và pháp luật được soạn thảo do toàn dân thông qua quốc hội do dân bầu đó là dân chủ tập trung…

Câu 4: Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa?

Trả lời:

Câu 5: Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết.

Trả lời:

Những hành vi thể hiện dân chủ:

 • Công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được đi bầu cử.
 • Trưng cầu ý kiến của dân trước khi ban hành, sửa đổi một bộ luật mới.
 • Nhân dân được tư do sinh sống, kinh doanh, học tập trong phạm vi cho phép của pháp luật.
 • Các cán bộ tự phê bình trước nhân dân khi mắc khiết điểm.
 • Công khai minh bạch các khoản chi thu trong quý, năm….

Những hành vi thể hiện không dân chủ:

 • Nhờ người bỏ phiếu bầu cử thay
 • Ban hành các chính sách, chủ trương nhằm phục vụ lợi ích cho cán bộ.
 • Thời phong kiến, mọi quyền lực thuộc về vua, dân không có tiếng nói…

Câu 6: Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ?

Trả lời:

Để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ, bản thân em sẽ:

 • Thực hiện tốt quyền dân chủ của mình, tôn trọng quyền dân chủ của người khác.
 • Luôn lắng nghe ý kiến đồng thời bày tỏ ý kiến trong những cuộc thảo luận
 • Chấp hành tốt nội quy kỷ luật của Nhà trường
 • Thực hiện tốt nếp sống văn hoá nơi công cộng
 • Đấu tranh, phê phán những thói hư tật xấu, những tiêu cực, thói tự do vô kỷ luật, vi phạm quyền dân chủ của người khác.
 • Tham gia vào quyền sáng tác nghệ thuật nếu có thể,…
 • Không được có thái độ khiếm nhã, không tôn trọng đối với người khác 

II. CÂU HỎI BỔ SUNG

Câu 1: Ví dụ về một vài biểu hiện về quyền dân chủ của nhân dân trong lĩnh vực văn hóa?

Trả lời:

Nội dung cơ bản của quyền dân chủ của nhân dân trong lĩnh vực văn hóa:

 • Quyền tham gia vào đời sống văn hóa
 • Quyền hưởng lợi ích từ sáng tạo văn hóa
 • Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.

Ví dụ:

 • Cuối tuần, bà Tám đều tham gia câu lạc bộ hát chèo ở thị xã.
 • Sau hơn một năm nghiên cứu, tìm toi, anh An đã chế tạo thành công máy cắt cỏ tiện lợi.

Câu 2: Trình bày theo hiểu biết của em về nội dung dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?

Trả lời:

Nền dân chủ của nước ta có được ngày hôm nay, là nhờ vào quá trình phát triển và từng bước hoàn thiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực chính trị.

Theo em biết, nôi dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực chính trị là mọi quyền lực thuộc về nhân dân, trước hết là nhân dân lao động.

Điều này được thể hiện cụ thể:

 • Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội.
 • Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của nhà nước và địa phương.
 • Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
 • Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.
 • Quyền giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, quyền khiếu nại, tố cáo của công dân…
 • Cùng với các quyền được hưởng, công dân có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, tham gia bảo vê an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học để phân tích và chứng minh:….

Dựa vào kiến thức đã học để phân tích và chứng minh: “Dân chủ và kỷ luật là sức mạnh của một tập thể”?

Trả lời:

Để chứng minh và phân tích được câu nói cần phải hiểu rõ được dân chủ và kỉ luật.

 • Dân chủ là một phương pháp ra quyết định tập thể trong đó mọi thành viên đều có quyền ngang nhau khi tham gia ra quyết định.
 • Kỷ luật là sự rèn luyện đặc biệt về tinh thần và tính cách nhằm tạo ra sự tự chủ, phục tùng.

Dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của một tập thể.

 • Dân chủ có tác dụng tạo cơ hội, điều kiện để mỗi người đóng góp ý kiến thể hiện quan điểm của mình về các công việc chung.

Ví dụ: Để xây dựng kế hoạch chào mừng 20/11 sắp tới, lớp 11A đã tổ chức sinh hoạt lớp để các thành viên đóng góp ý kiến. Kết quả, lớp 11A là lớp đứng top đầu những lớp hoàn thành tốt phong trào chào mừng 20/11.

 • Kỉ luật có tác dụng đảm bảo cho mỗi người có ý thức tôn trọng tập thể. Đồng thời đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả trong tập thể.

Ví dụ: Mỗi tổ đến lịch phân công đều phải làm vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Hoặc là chấp hành những quy định của trường lớp….

Liên hệ với bản thân:

 • Tích cực, nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng các phong trào thi đua của lớp, trường.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của trường, lớp đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button