Giáo Dục

Giải hóa 8 bài 10: Hóa trị

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 10: Hóa trị – trang 37 sách giáo khoa hóa học 8. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 8 bài 10: Hóa trị nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 10: Hóa trị

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Các xách định hóa trị của nguyên tố

 • Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.
 • Có những nguyên tố thể hiện một hóa trị nhưng có những nguyên tố có một vài hóa trị khác nhau.

Quy tắc hóa trị

Bạn đang xem: Giải hóa 8 bài 10: Hóa trị

 • Theo quy tắc hóa trị  x. a = y. b
  • Biết x, y và a (hoặc b) thì tính được b (hoặc a)
  • Biết a , b thì tìm được x, y để lập công thức hóa học. chuyển thành tỉ lệ: $frac{x}{y}=frac{b}{a}=frac{b’}{a’}$
  • Lấy x = b hay b’ và y = a’ ( nếu a’, b’ là những số đơn giản hơn so với a, b).

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. a) Hóa trị của một nguyên tố…

a) Hóa trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử ) là gì?

b) Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?

Hướng dẫn giải

a) Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thì khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

b) Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

Giải câu 2. Hãy xác định giá trị của…

Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) KH, H2S, CH4

b) FeO, Ag2O, NO2

Hướng dẫn giải

a) Trong hợp chất

KH: H có hóa trị I => Hóa trị K = (I.1)/1 = I

H2S: H có hóa trị I => Hóa trị S = (II.1)/1 = II

CH4 : H hóa trị I => Hóa trị C = (I.4)/1 = IV

b) Trong hợp chất

FeO: O hóa trị II => Hóa trị Fe = (II.1)/1 = II

Ag2O : O hóa trị II => Hóa trị Ag = (II.1)/2 = I

NO2: O hóa trị II => Hóa trị K = (II.2)/1 = IV

Giải câu 3. a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất…

a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu trên làm ví dụ.

b) Biết công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.

Hướng dẫn giải

a) Theo quy tắc hóa trị: x.a = y.b

 • Biết x,y và a(hoặc b) thì tính được b(hoặc a).
 • Biết a , b thì tìm được x, y để lập công thức hóa học. chuyển thành tỉ lệ: xy=ba=ba
 • Lấy x = b hay b’ và y = a’ ( nếu a’, b’ là những số đơn giản hơn so với a, b).

Ví dụ

 • KH: 1.I = 1.I
 • Ag2O: I.2 = II.1

b) Ta có : Kx(SO4)y.

Theo công thức hóa học K2SO4, trong đó K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II à x = 2, y = 1

Vậy CTHH K2SO4.

Giải câu 4. a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố…

a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3.

b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4.

Hướng dẫn giải

a)Theo quy tắc hóa trị ta có:

 • ZnCl2 : 1. a = 2 . I => Zn có hóa trị II.
 • CuCl: 1 . a = 1. I => Cu có hóa trị I.
 • AlCl3 : 1 .a = 3 . I =>  Al có hóa trị III.

b) Gốc SO4 có hóa trị II  => hóa trị của Fe = (II.1)/1 = II

Giải câu 5. a) Lập công thức hóa học của…

a) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi hai nguyên tố sau: P (III) và H; C (IV) và S (II); Fe (III) và O.

b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:

Na (I) và (OH) (I) ; Cu (II) và (SO4) (II); Ca (II) và (NO3) (I).

Hướng dẫn giải

a) Theo quy tắc hóa trị ta có:

 • PH3 ( P hóa trị III, H hóa trị I )
 • CS2 ( C hóa trị IV, S hóa trị II )
 • Fe2O3 ( Fe hóa trị III, O hóa trị II ).

b) Theo quy tắc hóa trị ta có:

 • NaOH ( Na hóa trị I, nhóm OH hóa trị I);
 • CuSO4 ( Cu hóa trị II, nhóm SO4 hóa trị II);
 • Ca(NO3)2 ( Ca hóa trị II, NO3 hóa trị I).

Giải câu 6. Một số công thức hoá học…

Một số công thức hoá học viết như sau: MgCl, KO, CaCl2, NaCO3.

Cho biết: Cl, K, Na có hóa trị I; Mg, Ca nhóm (CO3) có hóa trị II. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng.

Hướng dẫn giải

Những công thức hóa học viết sai là: MgCl, KO, NaCO3;

=>Công thức đúng: MgCl2, K2O, Na2CO3.

Giải câu 7. Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học…

Biết N (IV), hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2.

Hướng dẫn giải

N (IV), O (II)  =>Công thức hóa học phù hợp là NO2

Giải câu 8. a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm…

a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 ( trang 42,43).

b) Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức cho sau đây:

A. BaPO4

B. Ba2PO4

C. Ba3PO4

D. Ba3(PO4)2

Hướng dẫn giải

a) Hóa trị của Ba là II, nhóm (PO4) là III

b) Theo công thức hóa trị =>Đáp án D:  Ba3(PO4)2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button