Giáo Dục

Giải lịch sử 10 bài 40: Lê Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập 40 Lê Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX – trang 200 lịch sử lớp 10. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 10 bài 40 Lê Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Trình bày hoạt động bước đầu của Lê – Nin trong phong trào công nhân Nga?

Trả lời:

Hoạt động bước đầu của Lê–Nin trong phong trào công nhân Nga:

 • Thu năm 1895: Lãnh đạo thành lập Đảng Macxit cách mạng: Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân.
 • Năm 1898: Lê –Nin bị bắt và bị đi đày ở Xi-bia
 • Năm 1900: Cùng các đồng chí cách mạng xuất bản báo Tia Lửa
 • Năm 1903: Chủ trì đại hội Đảng công nhân xã hội Dân chủ Nga, thông qua cương lĩnh và điều lệ của Đảng. Viết nhiều sách báo đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong…

Câu 2: Hãy nêu tình hình nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

Tình hình nước Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 10 bài 40: Lê Nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

 • Chính trị:
  • Duy trì nguyên vẹn chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế
  • Nga hoàng bóp nghẹt mọi tư tưởng tự do dân chủ
 • Kinh tế:
  • Nga hoàng kìm hãm sản xuất
  • Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời
 • Xã hội:
  • Đời sống nhân dân lao động hết sức cơ cưc
  • Giai cấp vô sản Nga chịu ba tầng áp bức bóc lột
  • Tình hình nước Nga trước cách mạng

Câu 3: Trình bày những diễn biến chính của Cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

Trả lời:

Những diễn biến chính của Cách mạng 1905–1907 ở Nga:

 • Ngày 9/1/1905: “Ngày chủ nhật đẩm máu”.
 • Ngày 1/5/1905: Cuộc biểu dương tinh thần đoàn kết của công nhân Nga có sự tham gia của công nhân và binh lính.
 • Tháng 6/1905: Thủy thủ chiến hạm Pôtemkin ở Ô-đét-xa khởi nghĩa
 • Tháng 12/1905: Cuộc tổng bãi công biến thành khởi nghĩa vũ trang
 • Cuối 1907: Phong trào cách mạng giảm dần và chấm dứt

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Hãy nêu vai trò của Lê –Nin đối với phong trào công nhân Nga cuối….

Hãy nêu vai trò của Lê –Nin đối với phong trào công nhân Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Trả lời:

Vai trò của Lê-Nin đối với phong trào công nhân Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

 • Thống nhất các nhóm Mac-xit ở Xanh Pê-tec-bua thành một tổ chức chính trị lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhan. Đó là mầm mống của Đảng Mác-xít.
 • Cùng các đồng chí của mình xuất bản báo Tia lửa nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân.
 • Triệu tập và chủ trì Đại hội Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga để bàn về cương lĩnh và Điều lệ Đảng.
 • Viết nhiều tác phẩm quan trọng phê phán những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của lực lượng này, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động.

Câu 2: Hãy nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của cách mạng 1905 – 1907 ở Nga?

Trả lời:

 • Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp vô sản lãnh đạo.
 • Ý nghĩa:
  • Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga Hoàng, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước Đế quốc.
  • Thức tỉnh nhân dân các nước phương Đông đấu tranh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button