Giáo Dục

Giải lịch sử 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời – trang 64 lịch sử lớp 9. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh nghề trong….

Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh nghề trong những năm 1926 – 1927 đã có những điểm mới nào?

Trả lời:

  • Phong trào đã mang tính thống nhất trong toàn quốc, mang tính chính trị, vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu có sự liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương.
  • Các phong trào đã phát triển thành một làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước, trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập, tạo điều kiện cho các tổ chức cách mạng lần lượt ra đời.

Câu 2: Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?

Trả lời:

Tân Việt Cách mạng đảng ra đời và hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam thanh niên Cách mạng phát triển mạnh, lí luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê Nin có ảnh hưởng lớn, cuốn hút nhiều đảng viên trẻ, tiên tiến đi theo. Vì vậy, nội bộ của Tân Việt ngày càng phân hóa sâu sắc, thành hai khuynh hướng rõ rệt: Khuynh hướng tư sản (cải lương) và khuynh hướng vô sản.

Câu 3: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng  vì những nguyên nhân nào?

Trả lời:

Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng  vì những nguyên nhân:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 9 bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

  • Thực dân Pháp còn mạnh, bản thân Việt Nam Quốc dân đảng còn non kém về nhiều mặt.
  • Tổ chức chưa chặt chẽ, còn lỏng lẻo.
  • Cuộc khởi nghĩa nổ ra chưa có sự chuẩn bị kĩ, còn bị động.
  • Sự lãnh đạo của Đảng còn non kém, thiếu kinh nghiệm.

Câu 4: Tạo sao một số hội viên tiên  tiến của Hội Việt Nam Cách mạng….

Tạo sao một số hội viên tiên  tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam?

Trả lời:

Trước sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng Việt Nam, đặc biệt là phong trào công nông từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên lúc này không đủ sức lãnh đạo cách mạng nữa, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam cách Mạng thanh niên ở Bắc Kì có thực tiễn cách mạng nhận thức được yêu cầu cần phải thành lập Đảng cộng sản chủ động đứng ra thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gòm 7 người, tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một Đảng Cộng sản thay thế cho hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để lãnh đạo phong trào.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp….

Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam?

Trả lời:

Cuối năm 1928, đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ mà đặc biệt là phong trào công nông phát triển mạnh mẽ, theo con đường vô sản. 

Tình hình đó đòi hỏi phải thành lập một Đảng Cộng sản để tổ chức và lãnh đạo phong trào. Truy nhiên, do nhận thức khác nhau  trong chủ trương thành lập Đảng Cộng sản nên những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì đã thành lập Đông Dương Cộng sản đảng (17/6/1929). Đông Dương Cộng sản đảng ra đời áp đứng yêu cầu của cách mạng nên được quần chúng nhiệt liệt ủng hộ và tin theo. Trước tình hình đó, các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc và Nam Kì thành lập An Nam Cộng sản đảng (8/1929).

Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng đã tác động mạnh mẽ đến Tân Việt Cách mạng đảng. Các đảng viên tiên tiến của Tân Việt từ lâu chịu ảnh hưởng của hội Việt Nam Cách mạng thanh niên cũng tách ra thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9/1929).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button