Giáo Dục

Giải lịch sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939 – trang 76 lịch sử lớp 9. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939 nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng….

Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 – 1939?

Trả lời:

Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi. Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước : Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cùng với tay sai ở một số nước (Pháp, Tây Ban Nha…) trở thành mối nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới.

 • Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập năm 1936 do Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt đã thắng cử lên cầm quyền. Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp đã áp dụng một số chính sách tự do, dân chủ đối với các thuộc địa.
 • Hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và chính sách bóc lột, khủng bố, đàn áp của Pháp làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng ngột ngạt, dẫn đến yêu cầu phải cải thiện đời sống và thực hiện các quyền tự do dân chủ.
 • Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra đã nhanh chóng hoạt động trở lại.

Câu 2: Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 -1939?

Trả lời:

Những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1935 – 1939 là:

Bạn đang xem: Giải lịch sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939

 • Phong trào Đông Dương đại hội (giữa năm 1936).
 • Tổng bãi công của công nhân công ty Hòn Gai (11-1936) và cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi – Vinh (7-1937).
 • Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới Đông Dương (đầu năm 1937).
 • Cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 tại khu Đấu Xảo – Hà Nội với hai nạn rưỡi người tham gia.
 • Phong trào báo chí: Giới thiệu chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tuyên truyền chính sách của Đảng.
 • Đấu tranh nghị trường.

Câu 3: Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp….

Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

Trả lời:

Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta. Cụ thể là:

 • Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.
 • Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.
 • Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
 • Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Cao trào dân chủ 1936 -1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng….

Cao trào dân chủ 1936 -1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Trả lời:

Cao trào dân chủ 1936 – 1939 đã thu được những thắng lợi cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng. Chính quyền thực dân  buộc phải thả nhiều tù chính trị, ban hành luật báo chí, cải thiện một phần điều kiện lao động, lương bổng cho công nhân viên chức. Những thắng lợi to lớn hơn cả là qua phong trào đấu tranh , quần chúng đã được tổ chức, giác ngộ về chủ nghĩa Mác –Lê Nin, nhiều cán bộ mới đã được đào tạo. Cán bộ Đảng viên được tôi luyện kiên cường. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng sâu rộng trong quần chúng hàng triệu người được Đảng tập hợp, xây dựng, giáo dục. Đảng đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, cả những bài học thành công và bài học thất bại. Đảng đã đề ra mục tiêu đấu tranh phù hợp, đúng đắn, hình thức đấu tranh phong phú, linh hoạt, qua đó phát huy được sức manh của quần chúng; xây dựng lực lượng cách mạng cho Cách mạng tháng tám năm 1945.

Câu 2: Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn….

Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 -1931?

Trả lời:

Tiêu chí so sánh

Giai đoạn 1930 – 1931

Giai đoạn 1936 – 1939

Kẻ thù

Đế quốc Pháp, phong kiến

Phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.

Nhiệm vụ

Chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

Trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.

Hình thức

Bí mật, bất hợp pháp

Thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít

Phương thức đấu tranh

Bạo động, vũ trang

Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button