Giáo Dục

Giải lịch sử 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 – trang 86 lịch sử lớp 9. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận….

Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh như thế nào?

Trả lời:

Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba. Sau khi lần lượt đánh bại ba nước Pháp, Bỉ, Hà Lan và chiếm được phần lớn lục địa Châu Âu, tháng 6- 1941, phát xít Đức mở cuộc tấn công Liên Xô. Trên thế giới hình thành hai trận tuyến: Một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu và một bên là khối phát xít Đức, I-ta -li -a, Nhật. Ngay từ đầu, cuộc chiến của nhân dân ta đã là một bộ phận trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ,

Trước tình hình thế gới và trong nước ngày càng khẩn trương, ngày 28-1-1941, Nguyễn Aí Quốc về nước triệu tập hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19-5-1941. Hội nghị Trung ương 8 đánh dấu sự hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Hội nghị chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh). 

Bạn đang xem: Giải lịch sử 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập ngày 19-5-1941, chỉ sau một thời gian ngắn, tổ chức này đã có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân. 

Như vậy, trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến có lợi cho cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã thể hiện sự nhạy bén chính trị quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước phất cao ngọn cờ độc lập dân tộc.

Câu 2: Tại sao Nhật phải tiến hành đảo chính Pháp?

Trả lời:

Bản chất của bọn đế quốc là không bao giờ có thể cùng nhau làm bạn. Chúng chỉ vì lợi ích của mình mới tạm thời bắt tay với nhau bởi vì khi bắt tay với nhau cả Pháp và Nhật đều có những mục đích riêng của mình. Chính vì thế khi đứng trước tình thế suy yếu Nhật tiến hành đảo chính Pháp. Vào đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Nước Pháp được giải phóng. Ở mặt trận Châu Á – Thái Bình Dương phát xít Nhật cũng khốn đốn trước những đòn tấn công của Anh – Mĩ trên bộ cũng như trên biển. Thực dân Pháp ráo riết chuẩn bị mọi điều khiện chờ cơ hôi để thống trị lại Đông Dương. Đứng trước tình thế cận kề thất bại Nhật buộc phải tiến hành đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương. Đêm 9-3-1945. Nhật tiến hành đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương quân Pháp chống cự yếu ớt rồi nhanh chóng đầu hàng. 

Câu 3: Quân Pháp ở Đông Dương đã thất bại ra sao?

Trả lời:

Đêm 9-3-1945, Nhật tiến hành đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. Mặc dù có sự chuẩn bị từ trước nhưng quân Pháp vẫn chống cự yếu ớt, chỉ sau vài giờ đã đầu hàng. Sau khi hất cẳng Pháp chính phủ Nhật hoàng tuyên bố sẽ giúp đỡ nền độc lập của các dân tộc Đông Dương. Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn, bản chất của chúng đã lộ rõ. Nhân dân ta càng thêm căm ghét chúng cùng bè lũ tay sai. 

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu….

Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy mạnh phong trào cách mạng tiến tới. 

Trả lời:

Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba. Tháng 6- 1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô. Lúc này trên thế giới hình thành hai trận tuyến: một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu, một bên là khối phát xít Đức, I –ta –li –a, Nhật Bản.

Trước tình hình thế giới chuyển biến ngày càng khẩn trương. Ngày 28-1-1941, Nguyễn Aí Quốc trở về nước triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương đảng (ngày 10 đến ngày 19- 5-1941 tại Pác Bó – Cao Bằng). Hội nghị chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) để tập hợp đông đảo mọi lực lượng yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ 8 đã đánh dấu sự hoàn thành chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng ta, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

Bên cạnh đó Đảng ta còn chủ trương xây dựng các căn cứ địa cách mạng.

Tháng 5- 1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”. Ngày 22 -12 -1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.

Ngay trong đêm Nhật tiến hành đảo chính Pháp (9 – 3-1945), Ban chấp hành trung ương đảng đã họp hội nghị mở rộng và ra chỉ thị: “Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” xác định kẻ thù cụ thể và trước mắt của nhân dân ta lúc này là phát xít Nhật. phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước”

Giữa lúc cao trào kháng Nhật cứu nước đang dâng lên mạnh mẽ, ngày 15 – 4- 1945, hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. Phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang, nửa vũ trang. Uỷ ban quân sự cách mạng Bắc Kỳ được thành lập, tiếp đó khu giải phóng Việt Bắc ra đời (đây là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới).

Trước nạn đói đang diễn ra nghiêm trọng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, Đảng ta kịp thời đưa ra chủ trương “phá khó thóc, giải quyết nạn đói” một cách kịp thời. Bầu không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước.

 Như vậy, bằng nhãn quan chính trị sắc bén, Đảng ta đã kịp thời hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa nhất định sẽ đến. 

Câu 2: Mặt trận Việt Minh ra đời có tác động như thế nào đến cao trào….

Mặt trận Việt Minh ra đời có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật, cứu nước?

Trả lời:

Mặt trận Việt Minh ra đời ( ngày 19 – 5- 1941) có vai trò vô cùng quan trọng đối với cao trào Kháng Nhật cứu nước. Mặt trận đã tập hợp được hết thảy đồng bào yêu nước vào mặt trận vì sự  nghiệp giải phóng dân tộc. Mặt trận có vai trò trong việc:

Xây dựng lực lượng chính trị: vận động đông đảo mọi tầng lớp nhân dân vào mặt trận cứu quốc

Xây dựng lực lượng vũ trang: thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và sau hợp nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân, thành lập các trung đội cứu quốc quân.

Xây dựng căn cứ địa cách mạng. Căn cứ địa cách mạng Việt Bắc ra đời là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.

Chuẩn bị để tiến tới Tổng khởi nghĩa: phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

Như vậy, cho đến đầu năm 1945, sự chuẩn bị của mặt trận Việt Minh cho cuộc tổng khởi  nghĩa cơ bản đã hoàn thành. Một bầu không khí tiền khởi nghĩa đã sục sôi trong cả nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button