Giáo Dục

Giải SBT Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức pdf

dts-l VN xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh lớp 8 tài liệu giải sách bài tập Toán lớp 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức chi tiết được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát nội dung sách bài tập Toán 8 Tập 1 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 8. 

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu tác phẩm Giải SBT Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức:

Bạn đang xem: Giải SBT Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức pdf

Giải SBT Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Bài 1 trang 5 SBT Toán lớp 8 Tập 1: Làm tính nhân:

a) 3x. (5x2 – 2x – 1);

b) (x2 + 2xy – 3). (– xy);

c)

12

x2y. (2x3

25

xy2 – 1).

Lời giải:

a) 3x. (5x2 – 2x – 1)

 = 3x. 5x2 – 3x. 2x – 3x . 1

= 15x3 – 6x2 – 3x 

b) (x2 + 2xy – 3). (– xy)

= x2. (– xy) + 2xy. (– xy) – 3.(–  xy)

= – x3y – 2x2y2 + 3xy

c)

12

x2y. (2x3

25

xy2 – 1)

=

12

x2y. 2x3 +

12

x2y. (– xy2 ) +

12

x2y .( –1)

= x5y –

15

x3y3

12

x2y.

Bài 2 trang 5 SBT Toán lớp 8 Tập 1: Rút gọn các biểu thức sau:

a) x(2x2 – 3) – x2(5x + 1) + x2;

b) 3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8(x2 – 3);

c)  

12

x2 .(6x – 3) – x(x2 +

12

) +

12

.(x + 4).

Lời giải:

a) x(2x2 – 3) – x2(5x + 1) + x2

=  x. 2x2 – x. 3 – x2. 5x – x2. 1 + x2

= 2x3 – 3x – 5x3 – x2 + x2

= (2x3 – 5x3) + (x2 – x2) – 3x

= – 3x3 – 3x

b) 3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8(x2 – 3)

=  3x. x – 3x. 2 – 5x. 1 – 5x. (– x) – 8x2 – 8. (– 3)

=  3x2 – 6x – 5x + 5x2 – 8x2 + 24

= (3x2 + 5x2 – 8x2) – ( 6x + 5x) + 24

= – 11x + 24

c)

12

x2 (6x – 3) – x (x2 +

12

) +

12

.(x + 4)

=

12

x2. 6x  +

12

x2. (– 3) – x. x2 – x .

12

 +

12

. x +

12

. 4

= 3x3 – x2 – x3

12

x +

12

x + 2

= (3x3 – x3) + (

12

x –

12

x) –

32

x2 + 2

 = 2x3

32

x2 + 2

Bài 3 trang 5 SBT Toán lớp 8 Tập 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) P = 5x(x2 – 3) + x2(7 – 5x) – 7x2  tại x = – 5;

b) Q = x(x – y) + y(x – y) tại x = 1,5 và y = 10.

Lời giải:

a) Ta có: P = 5x(x2 – 3) + x2(7 – 5x) – 7x2 

= 5x.x2 + 5x. (– 3) + x2. 7 + x2 . (– 5x) – 7x2

= 5x3 – 15x + 7x2 – 5x3 – 7x2

= (5x3 – 5x3) + (7x2 – 7x2) – 15x

= – 15x.

Thay x = – 5 vào P = – 15x ta được: P = – 15.(– 5) = 75.

Vậy tại x = – 5 thì P = 75.

b) Ta có:  Q = x(x – y) + y(x – y)

= x.x + x. (– y) + y.x + y. (– y)

= x2 – xy + xy – y2

= x2 – y2 + (xy – xy)

= x2 –  y2

Thay x = 1,5 và y = 10 vào Q = x2 – y2 ta được:

Q = (1,5)2 – 102 = – 97,75.

Vậy tại x = 1,5 và y = 10 thì Q = – 97,75.

Bài 4 trang 5 SBT Toán lớp 8 Tập 1: Chứng tỏ rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

a) x.(5x – 3) – x2 .(x – 1) + x.(x2 – 6x) – 10 + 3x;

b) x.(x2 + x + 1) – x2 .(x + 1) – x + 5.

Lời giải:

a) x.(5x – 3) – x2 .(x – 1) + x(x2 – 6x) – 10 + 3x

= x.5x + x.(– 3) –  x2.x – x2.(–1) + x.x2 + x. (– 6x) – 10 + 3x

= 5x2 – 3x – x3 + x2 + x3 – 6x2 – 10 + 3x

= (x3 – x3 ) + ( 5x2 + x2 – 6x2) + (3x – 3x ) – 10

= – 10

Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến x.

b) x(x2 + x + 1) – x2 (x + 1) – x + 5

= x.x2 + x.x + x.1 – x2.x  –  x2.1 – x + 5

= x3 + x2 + x – x3 – x2 – x + 5

= (x3 – x3) + (x2 – x2) + (x – x) + 5

= 5

Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến x.

Bài 5 trang 5 SBT Toán lớp 8 Tập 1: Tìm x, biết: 2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26.

Lời giải:

Ta có: 2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26

2x. x + 2x. (– 5) – x. 3 – x. 2x = 26

2x2 – 10x – 3x – 2x2 = 26

(2x2 – 2x2) – (10x + 3x) = 26

– 13x = 26

x = 26 : (– 13)

x = – 2

Vậy x = – 2.

Bài tập bổ sung

Bài 1.1 trang 6 SBT Toán lớp 8 Tập 1: Làm tính nhân:

2x2(5x3 − 4x2y − 7xy + 1).

Lời giải:

2x2 (5x3 − 4x2y − 7xy + 1)

= 2x2. 5x3 +  2x2.(– 4x2y) + 2x2 .(– 7xy) + 2x2 .1

= 10x5 − 8x4y − 14x3y + 2x2

Bài 1.2 trang 6 SBT Toán lớp 8 Tập 1: Rút gọn biểu thức:

2x(3x3 − x) − 4x2(x − x2 + 1) + (x − 3x2)x.

Lời giải:

2x(3x3 − x) − 4x2(x − x2 + 1) + (x − 3x2)x

= 2x.3x3 + 2x. (– x) + (– 4x2). x + (– 4x2 ). (– x2) + (– 4x2 ).1  + x.x – 3x2.x

= 6x4 – 2x2 –  4x3 + 4x4 – 4x2 + x2 – 3x3

= (6x4 + 4x4) – (4x3 + 3x3) – (2x2 + 4x2 – x2)

= 10x4 − 7x3 − 5x2

Xem thêm

Giải SBT Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức (trang 1)

Trang 1

Giải SBT Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức (trang 2)

Trang 2

Giải SBT Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức (trang 3)

Trang 3

Giải SBT Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức (trang 4)

Trang 4

Giải SBT Toán 8 Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức (trang 5)

Trang 5

Tài liệu có 5 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải
xuống

Tải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button