Giáo Dục

Giải sinh học 11 bài 35: Hoocmon thực vật

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 11 bài: Hoocmon thực vật. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 11 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 11 bài 35: Hoocmon thực vật

Bài tập 1: Hoocmôn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng.

Trả lời: 

 • Hoocmon thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.
 • Đặc điểm chung:
  • Tạo ra ở 1 nơi nhưng gây phản ứng ở 1 nơi khác trong cây. Hooc môn vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây trong cây
  • Với nồng độ rất thấp nhưng gây những biến đổi mạnh trong cơ thể
  • Tính chuyên hoá thấp hơn so với hooc môn ở động vật bậc cao

Bài tập 2:  Có mấy nhóm hoocmôn thực vật. Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng.

Trả lời: 

Có 2 nhóm hoocmôn thực vật:

 • Nhóm kích thích sinh trưởng:
  • Auxin viết tắt AIA. Auxin chủ yếu được sinh ra ở đỉnh của thân và cành. Auxin có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm, lá đang sinh trưởng, trong tầng phân sinh bên đang hoạt động, trong nhị hoa.
  • Gibêrilin: Gibêrelin được viết tắt là GA. Trong cây gibêrelin chủ yếu được sinh ra trong lá (trong lục lạp) trong rễ và có nhiều trong hạt, củ, chồi đang nảy mầm, trong hạt, quả đang hình thành, các lòng thân cành đang sinh trưởng. Hiện ra đã biết 125 gibêrelin khác nhau.
  • Xitôkinin: Xitôkinin là một nhóm các chất tự nhiên (ví dụ, zeatin) và nhân tạo (ví dụ, kinetin) có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào.
 • Nhóm ức chế sinh trưởng:
  • Êtilen: Khí êtilen được sản ra trong hầu hết các phần khác nhau của cơ thể thực vật. Tốc độ hình thành êtilen phụ thuộc vào loại mô (mô phân sinh, mấu, mắt, nốt, quả…) và giai đoạn phát triển của cơ thể. Êtilen cũng được sản ra nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, khi mô bị tổn thương hoặc bị tác động của điều kiện bất lợi (ngập úng, rét, hạn, nóng và bị bệnh). Quả đang chín sản ra nhiều êtilen.
  • Axit abxixic: Axit abxixic (viết tắt là AAB) là chất ức chế sinh trưởng tự nhiên. AAB kích thích sự rụng lá, sự ngủ của hạt và chồi cây. AAB có ở trong mô của thực vật có mạch. Ở thực vật có hoa. AAB được sinh ra ở trong lá (lục lạp), chóp rễ.

Bài tập 3: Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật.

Trả lời: 

 • Trong sản xuất nông nghiệp, người ta thường sử dụng hoocmôn thực vật trong 2 lĩnh vực quan trọng để nhân giống sinh dưỡng là:
  • Chiết cành
  • Nuôi cấy tê bào và mô thực vật

Bài tập 4: Điều cần tránh trong việc ứng dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo là gì, vì sao?

Trả lời: 

 • Điều cần tránh trong sử dụng hoocmôn thực vật là: Không nên sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo vào các sản phẩm trực tiếp làm thức ăn.
 • Bởi vì: Các chất nhân tạo không có các enzim phân giải, tích lũy lại trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và gia súc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button