Giáo Dục

Giải sinh học 9 bài 24: Đột biến số lượng NST (tiếp theo)

Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 9 bài: Đột biến số lượng NST (tiếp theo). Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 9 nhé.

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải sinh học 9 bài 24: Đột biến số lượng NST (tiếp theo)

Bài tập 1: Thể đa bội là gì? Cho ví dụ.

Trả lời: 

  • Đa bội thể là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n).
  • Ví dụ: Thể tam bội (3n), thể tứ bội (4n), thể lục bội (6n), …

Bài tập 2: Sự hình thành thể đa bội do nguyên phán và giảm phân không bình thường như thế nào?

Trả lời: 

Sự tự nhân đôi của từng NST nhưng không xảy ra phân bào làm cho số lượng NST trong tế bào tăng gấp bội, sự hình thành giao từ không qua giảm nỉũễm và có sự phối hợp giữa chúng trong thụ tinh đã dẫn đến hình thành các thể đa bội.

Bài tập 3: Có thể nhận biết  các thể đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu gì? Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào?

Hãy sưu tập tư liệu và mổ tả một giống cây trồng đa bộí ở Việt Nam.

Trả lời: 

Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua dâu hiệu tăng kích thước cơ quan của cày, đặc biệt là tế bào khí khổng và hạt phấn. Có thể ứng dụng sự táng kích thước thân, cành trong việc tăng sản lượng gỗ cây rừng, sự tăng kích thước thân, lá, củ trong việc tăng sản lượng rau, củ cải đường, đặc điểm sinh trưởng mạnh và chông chịu tốt đê chọn giống có năng suất cao và chông chịu tốt với các điều kiện không thuận lợi của môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button