Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Phép trừ phân số (tiếp theo)

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Phép trừ phân số (tiếp theo). Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính: 

a. (frac{4}{5}-frac{1}{3});         b. (frac{5}{6}-frac{3}{8})                  

c. (frac{8}{7}-frac{2}{3})            d. (frac{5}{3}-frac{3}{5})   

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Phép trừ phân số (tiếp theo)

Trả lời:

a. (frac{4}{5}-frac{1}{3});  

Mẫu số 5 khác 3 nên ta quy đồng để đưa về cùng mẫu rồi trừ.    

Quy đồng mẫu số: 

(frac{4}{5}= frac{4×3}{5×3}=frac{12}{15}); 

(frac{1}{3}= frac{1×5}{3×5}=frac{5}{15})

Trừ hai phân số có cùng mẫu là 15: 

(frac{4}{5}-frac{1}{3}) = (frac{12}{15}-frac{5}{15}= frac{12-5}{15}= frac{7}{5})

b. (frac{5}{6}-frac{3}{8})

Mẫu số 6 khác 8 nên ta quy đồng để đưa về cùng mẫu rồi trừ.    

Quy đồng mẫu số: 

(frac{5}{6}= frac{5×8}{6×8}=frac{40}{48});  

(frac{3}{8}= frac{3×6}{8×6}=frac{18}{48})

Trừ hai phân số có cùng mẫu số là 48: 

(frac{5}{6}-frac{3}{8}) = (frac{40}{48}- frac{18}{48}= frac{40-18}{48}= frac{22}{48})

c. (frac{8}{7}-frac{2}{3})

Mẫu số 7 khác 3 nên ta quy đồng để đưa về cùng mẫu rồi trừ.    

Quy đồng mẫu số: 

(frac{8}{7}) = (frac{8 times 3}{7 times 3}) = (frac{24}{21})

(frac{2}{3}) = (frac{2 times 7}{3 times 7}) = (frac{14}{21})

Trừ hai phân số có cùng mẫu số là 21: 

(frac{8}{7}-frac{2}{3}) = (frac{24}{21}) – (frac{14}{21}) = (frac{24 – 14}{21}) =(frac{10}{21})

d. (frac{5}{3}-frac{3}{5})

Mẫu số 3 khác 5 nên ta quy đồng để đưa về cùng mẫu rồi trừ.    

Quy đồng mẫu số:

(frac{5}{3}= frac{5×5}{3×5}= frac{25}{15});           

(frac{3}{5}= frac{3×3}{5×3}= frac{9}{15})

Trừ hai phân số có cùng mẫu là 15: 

(frac{5}{3}-frac{3}{5}) = (frac{25}{15}- frac{9}{15}= frac{25-9}{15}= frac{16}{15})

Bài tập 2: Rút gọn rồi tính

a. (frac{20}{16}- frac{3}{4});   b.(frac{30}{45}- frac{2}{5})   

c. (frac{10}{12}- frac{3}{4}) ;  d. (frac{12}{9}- frac{1}{4})

Trả lời:

a. Ta thấy 20 : 4 = 5 ; 16 : 4 = 4 nên ta chia cả tử và mẫu của (frac{20}{16}) cho 4:

(frac{20}{16}) = $frac{20:4}{16:4}$ = $frac{5}{4}$

Trừ hai phân số có cùng mẫu là 4 ta được:

(frac{20}{16}- frac{3}{4}= frac{5}{4}- frac{3}{4}= frac{5-3}{4}=frac{2}{4})

b. Ta thấy 30 : 15 = 2 ; 45 : 15 = 3  nên ta chia cả tử và mẫu của (frac{30}{45}) cho 15:

(frac{30}{45}) = $frac{30:15}{45:15}$ = (frac{2}{3})

Hai phân số (frac{2}{3}) và (frac{2}{5}) khác mẫu số nên ta quy đồng hai phân số:

(frac{2}{3}) = (frac{2 times 5}{3 times 5}) =(frac{10}{15})

(frac{2}{5}) =(frac{2 times 3}{5 times 3}) =(frac{6}{15})

Trừ hai phân số :

(frac{30}{45}- frac{2}{5}= frac{2}{3}- frac{2}{5}= frac{10}{15}-frac{6}{15}=frac{4}{15})

c. Rút gọn phân số:

(frac{10}{12}) = $frac{10:2}{12:2}$ = (frac{5}{6})

Quy đồng hai phân số (frac{5}{6}) và (frac{3}{4})

(frac{5}{6}) = (frac{5 times 4}{6 times 4}) =(frac{20}{24})

(frac{3}{4})= (frac{3 times 6}{4 times 6})=(frac{18}{25})

Trừ hai phân số:

(frac{10}{12}- frac{3}{4}=  frac{5}{6}- frac{3}{4}= frac{20}{24}- frac{18}{24}= frac{2}{24})

d. Rút gọn phân số:

(frac{12}{9}) = $frac{12:3}{9:3}$ =  $frac{4}{3}$

Quy đồng hai phân số $frac{4}{3}$ và $frac{1}{4}$

$frac{4}{3}$=$frac{4 times 4}{3 times 4}$=$frac{16}{12}$

$frac{1}{4}$ = $frac{1 times 3}{4 times 3}$ = $frac{3}{12}$

Trừ hai phân số:

(frac{12}{9}- frac{1}{4}=  frac{4}{3}- frac{1}{4}= frac{16}{12}-frac{3}{12}=frac{13}{12})

Bài tập 3: Trong một công viên có (frac{6}{7}) diện tích đã trồng hoa và….

Trong một công viên có (frac{6}{7}) diện tích đã trồng hoa và cây xạnh, trong đó (frac{2}{5}) diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?

Trả lời:

Ta có: diện tích trồng hoa + diện tích trồng cây xanh = diện tích trồng hoa và cây xanh.

Diện tích trồng cây xanh = diện tích trồng hoa và cây xanh – diện tích trồng hoa

(frac{6}{7}) diện tích của công viên trồng hoa và cây xạnh.

(frac{2}{5}) diện tích của công viên đã trồng hoa.

Diện tích trồng cây xanh bằng:

(frac{6}{7}- frac{2}{5}= frac{6 times 5}{7times 5}- frac{2 times 7}{5 times 7}= frac{30}{35}-frac{14}{35}= frac{16}{35}) (diện tích công viên)

Đáp số: (frac{16}{35}) diện tích công viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button