Giáo Dục

Giải toán 4 bài: Triệu và lớp triệu

Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Triệu và lớp triệu. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

Trả lời:

Đếm từ 1 triệu đến 10 triệu:

1 triệu; 2 triệu; 3 triệu; 4 triệu; 5 triệu; 6 triệu; 7 triệu; 8 triệu; 9 triệu; 10 triệu.

Bạn đang xem: Giải toán 4 bài: Triệu và lớp triệu

Bài tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 chục triệu               2 chục triệu                  3 chục triệu                   4 chục triệu

10 000 000                20 000 000                  ……………..                     ……………..

5 chục triệu                6 chục triệu                 7 chục triệu                   8 chục triệu

………………                 ………………                 ………………                   ………………….

9 chục triệu                 1 trăm triệu                2 trăm triệu                   3 trăm triệu

………………                  ………………                ………………                     ……………….

Trả lời:

1 chục triệu           2 chục triệu          3 chục triệu         4 chục triệu

10 000 000           20 000 000           30 000 000         40 000 000

5 chục triệu           6 chục triệu           7 chục triệu         8 chục triệu

50 000 000            60 000 000           70 000 000         80 000 000

9 chục triệu            1 trăm triệu           2 trăm triệu        3 trăm triệu

90 000 000             100 000 000        200 000 000       300 000 000

Bài tập 3: Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

  • Mười lăm nghìn.                        Năm mươi nghìn.
  • Ba trăm năm mươi.                    Bảy triệu.
  • Sáu trăm.                                   Ba mươi sáu triệu.
  • Một nghìn ba trăm.                   Chín trăm triệu.

Trả lời:

  • 15 000 có 5 chữ số, có 3 chữ số 0                50 000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0
  • 350 có 3 chữ số, có 1 chữ số 0                      7 000 000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0
  • 600 có 3 chữ số, có 2 chữ số 0                      36 000 000 có 8 chữ số, có 6 chữ số 0
  • 1 300 có 4 chữ số, có 2 chữ số 0                    900 000 000 có 9 chữ số, có 8 chữ số 0

Bài tập 4: Hoàn thành bảng

Đọc số Viết số Lớp triệu Lớp nghìn Lớp đơn vị

Hàng

trăm

triệu

Hàng

chục

triệu

Hàng

triệu

Hàng

trăm

nghìn

Hàng

chục

nghìn

Hàng

nghìn

Hàng

trăm

Hàng

chục

Hàng

đơn

vị

Ba trăm mười hai triệu 312 000 000      3 1 2 0 0 0 0 0 0
  236 000 000                  
Chín trăm chín mươi triệu                    
Bảy trăm linh tám triệu                    
    5 0 0 0 0 0 0 0 0

Trả lời:

Đọc số Viết số Lớp triệu Lớp nghìn Lớp đơn vị

Hàng

trăm

triệu

Hàng

chục

triệu

Hàng

triệu

Hàng

trăm

nghìn

Hàng

chục

nghìn

Hàng

nghìn

Hàng

trăm

Hàng

chục

Hàng

đơn

vị

Ba trăm mười hai triệu 312 000 000          3 1 2 0 0 0 0 0 0
Hai trăm ba mươi sáu triệu 236 000 000 2 3 6 0 0 0 0 0 0
Chín trăm chín mươi triệu 990 000 000 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Bảy trăm linh tám triệu 708 000 000 7 0 8 0 0 0 0 0 0
Năm trăm triệu 500 000 000 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button