Giáo Dục

Giải toán 6 bài: Ước và bội

Giải toán 6 tập 1 bài: Ước và bội. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn giải chi tiết dễ hiểu. Các em học sinh tham khảo để học tốt môn toán 6 nhé. Hãy comment lại bên dưới nếu các em chưa hiểu. Thầy cô luôn sẵn sàng trợ giúp

Câu trả lời:

Bạn đang xem: Giải toán 6 bài: Ước và bội

Giải bài tập 111: Tìm các bội …

a) Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.

b) Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

Bài giải:

a) Trong các số 8; 14; 20; 25 chỉ có 8 và 20 chia hết cho 4.

Vậy B(4) = { 8, 20 }.

b) Nhân 4 lần lượt với 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta được các bội của 4 nhỏ hơn 30 là 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.

Vậy B(4) = { 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 }.

c) Dạng tổng quát của các số là bội của 4 là 4k (k ∈ N).

Giải bài tập 112: Tìm các ước …

Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

Bài giải:

Ta có:

  • Ư(4) = { 1, 2, 4 }.
  • Ư(6) = { 1, 2, 3, 6 }.
  • Ư(9) = { 1, 3, 9 }.
  • Ư(13) = { 1, 13 }.
  • Ư(1) = { 1 }.

Giải bài tập 113: Tìm các số tự nhiên …

Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a) x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50

b) x ⋮ 15 và 0 < x ≤ 40

c) x ∈ Ư(20) và x > 8

d) 16 ⋮ x

Bài giải:

a) Ta có B(12) = { 0, 12, 24, 36, 48, 60, …}.

Mà x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50 nên x ∈ { 24, 36, 48 }.

Vậy x ∈ { 24, 36, 48 }.

b) Ta có: x ⋮ 15 => x ∈ B(15).

=>  x ∈ { 0, 15, 30, 45, …}.

Mà 0 < x ≤ 40 nên x ∈ {15, 30}.

Vậy x ∈ {15, 30}.

c) Ta có: Ư(20) = { 1, 2, 4, 5, 10, 20 }.

Mà x ∈ Ư(20) và x > 8  => x ∈ { 10, 20 }.

Vậy  x ∈ { 10, 20 }.

d) 16 ⋮ x nên x ∈ Ư(16) = { 1, 2, 4, 8, 16 }.

Vậy x ∈ { 1, 2, 4, 8, 16 }.

Giải bài tập 114: Có 36 học sinh…

Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia đươc.

Bài giải:

Nhận xét :  Để chia đều 36 người vào các nhóm thì số nhóm và số người ở mỗi nhóm phải là các ước của 36.

Ta có cách chia như sau:

 Giải toán 6 bài: Ước và bội

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button