Giáo Dục

Giải vật lí 10 bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác lơ

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác lơ – sách giáo khoa vật lí 10 trang 162. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 10 bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác lơ nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1) Quá trình đẳng tích:

  • Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.

2) Định luật Saclơ:

Bạn đang xem: Giải vật lí 10 bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác lơ

  • Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

                                                    $frac{p}{T}$ = hằng số

3) Đường đẳng tích:

  • Đường đẳng tích là đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng tích.
  • Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Thế nào là quá trình đẳng tích…

Thế nào là quá trình đẳng tích? Tìm một số ví dụ về quá trình này.

Bài giải:

Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi.

Ví dụ: Nung một chất khí xác định trong một bình kín, bình có sự dãn nở vì nhiệt không đáng kể.

Giải câu 2: Viết hệ  thức liên hệ giữa p và T trong…

Viết hệ  thức liên hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định.

Bài giải:

p $sim$ T => $frac{p}{T}$ = hằng số 

Giải câu 3: Phát biểu định luật Sác-lơ…

Phát biểu định luật Sác-lơ.

Bài giải:

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Giải câu 4: Trong các hệ thức sau đây, hệ thức…

Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không  phù hợp với định luật Sác – lơ?

A. p $sim$ T

B. p $sim$ t

C. $frac{p}{T}$ = hằng số

D. $frac{p_{1}}{T_{1}}$ = $frac{p_{2}}{T_{2}}$

Bài giải:

Chọn B vì theo quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Giải câu 5: Trong hệ tọa độ (p,T) đường biểu diễn…

Trong hệ tọa độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

A. Đường hypebol

B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.

C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

D. Đường thẳng cắt trục p tại điểm p = po.

Bài giải:

Chọn B vì đồ thị đường đẳng tích là đường thẳng nếu kéo dài nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ. 

Giải câu 6:Hệ thức nào sau đây phù hợp với…

Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác-lơ?

A. p $sim$ t

B. $frac{p_{1}}{T_{1}}$ = $frac{p_{3}}{T_{3}}$

C. $frac{p}{t}$= hằng số

D. $frac{p_{1}}{p_{2}}$ = $frac{T_{2}}{T_{1}}$

Bài giải:

Chọn B vì trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Giải câu 7: Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ…

Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 30oC và áp suất 2 bar. ( 1 bar = 105 Pa).

Hỏi phải tăng nhiệt độ lên tới bao nhiêu độ để áp suất tăng gấp đôi?

Bài giải:

Trạng thái 1: $T_{1}$ = $30^{0}C$+273 = 303K; $p_{1}$ = 2 bar

Trạng thái 2: $p_{2}$ = 2$p_{1}$; $T_{2}$ = ? 

Do thể tích trong bình là không đổi nên ta áp dụng định luật Sác-lơ :

$frac{p_{1}}{T_{1}}$ = $frac{p_{2}}{T_{2}}$ 

 => $T_{2}$=$frac{p_{2}T_{1}}{p_{1}}$=$frac{2.p_{1}.303}{p_{1}}$

= 606K = $333^{0}C$

Giải câu 8: Một chiếc lốp ôtô chứa không khí có…

Một chiếc lốp ôtô chứa không khí có áp suát 5 bar và nhiệt độ 25oC. Khi xe chạy nhanh lốp xe nóng lên làm cho nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới 500C. Tính áp suất của không khí trong lốp xe lúc này.

Bài giải:

Trạng thái 1: $p_{1}$ = 5 bar; $T_{1}$ = 25 + 273 = 298K ( chú ý nhiệt độ đổi ra độ K ) 

Trạng thái 2: $T_{2}$ = 50 + 273 = 323K, $p_{2}$ = ?

Do thể tích trong lốp xe là không đổi nên ta áp dụng định luật Sác-lơ :

$frac{p_{1}}{T_{1}}$ = $frac{p_{2}}{T_{2}}$ 

=> $p_{2}$ = $frac{p_{1}T_{2}}{T_{1}}$ 

= $frac{5.323}{298}$= 5,42 bar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button